Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

 • Μεταπτυχιακά στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας

  Στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας λειτουργούν ανταγωνιστικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία είναι διαθέσιμα τόσο για τους αποφοίτους του Τμήματος μας όσο και για αποφοίτους σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και του εξωτερικού.

  Τα μεταπτυχιακά αυτα προγράμματα διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο γνώσεων και εξειδίκευσης αλλά και για την ευελιξία που προσφέρουν σε ότι αφορά την παρακολούθηση τους, κάνοντάς τα ιδανικά για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα. 


   
  ΠΜΣ Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες
  (MA  in Public Relations and Marketing with New Technologies)
   

  Το πρόγραμμα αυτό συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα Διεθνούς Εμπορίου και Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά.

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες  (Master of Arts – MA  in Public Relations and Marketing with New Technologies)» σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΦΕΚ έγκρισης του μεταπτυχιακού. Οι τίτλοι Σπουδών του εν λόγω Π.Μ.Σ. απονέμονται από κοινού από τα συνεργαζόμενα Τμήματα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3685/2008.

  Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδίκευσης στους τομείς των Δημοσίων Σχέσεων και του Μάρκετινγκ για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων και Μάρκετινγκ από επιχειρήσεις και οργανισμούς με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

  Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, Πτυχιούχοι κατευθύνσεων διοίκησης, οικονομίας, επικοινωνίας, πληροφορικής, κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, χωρίς να αποκλείονται απόφοιτοι άλλων κατευθύνσεων, των  Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

  Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

  Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ στην ιστοσελίδα : http://kastoria.teikoz.gr/prmarketingmaster/


  ΠΜΣ Μηχατρονικής 

  Από το ακαδημαϊκό έτος 2012 -2013 το Τμήμα Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στον τομέα της Μηχατρονικής.

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο την μηχατρονική. Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει σε πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης εξειδίκευση στους τομείς της μηχατρονικής ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, όπως αυτές εξελίσσονται και διαμορφώνονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή εκπαίδευσης στο ευρύ φάσμα των γνωστικών αντικειμένων ηλεκτρολογίας, μηχανολογίας, ηλεκτρονικής, αυτοματισμού και μικροϋπολογιστών, για να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της βιομηχανίας.

  Προσφέρει γνώσεις απαραίτητες για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, τη βελτιστοποίηση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της αξιοπιστίας προϊόντων και διαδικασιών και απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.),

  Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Μηχατρονική και στην Αγγλική γλώσσα «Master of Science (MSc) in Mechatronics»

  Η συνολική διάρκεια των σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα.

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.), της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

  http://mechatronics.grad.teikoz.gr/

ΣπουδάΖΩ στη Δυτική Μακεδονία


Διαδραστικός ΔΜ

 

eudoxus

 

home link paso

 

Στοιχεία Επικοινωνίας


Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Κοζάνη

Κοίλα Κοζάνης, Κοζάνη 50100
 
 
τηλ. +30 24610 68221
fax. +30 24610 33521
email: sec-dioik@teiwm.gr

Γραμματεία Τμήματος

Αναστασία Λιόφα

Νίκος Κουκουλέτας 


 

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας 

Αλεξία Αντωνιάδου