Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

 • Οδηγός Σπουδών

  Η διάρκεια σπουδών του τμήματος είναι οκτώ (8) εξάμηνα χωρισμένα σε 3 μέρη. Τα 4 πρώτα εξάμηνα είναι κοινά για όλους τους φοιτητές. Τα επόμενα 3 εξάμηνα οι φοιτητές επιλέγουν μια από τις 2 κατευθύνσεις που λειτουργούν στο Τμήμα (Διοίκησης Επιχειρήσεων και Marketing). Το τελευταίο εξάμηνο  οι φοιτητές μας εκπονούν την πτυχιακή τους διατριβή παράλληλα με την πρακτική άσκηση την όποια κάνουν σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

  Ο απονεμόμενος Τίτλος Σπουδών του τμήματος είναι αυτός του Τεχνολόγου Στελέχους Διοίκησης Επιχειρήσεων

  digital marketing

   Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις πράξης, σεμινάρια, επισκέψεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε τομείς συναφείς προς το γνωστικό περιεχόμενο καθώς επίσης και εκπόνηση εργασιών με έμφαση στις μελέτες περιπτώσεων (case studies). Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων των σπουδαστών με την αύξηση της κριτικής ικανότητας και την ενθάρρυνσή τους για ανάληψη πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης και επίλυσης πραγματικών προβλημάτων που θα σχετίζονται με την μελλοντική τους επαγγελματική δραστηριότητα.

  Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων τα μαθήματα του προγράμματος αποσκοπούν στην παροχή βασικών γνώσεων, ενώ στα επόμενα εξάμηνα περιoρίζεται η ευρύτητα των μαθημάτων σε ολοένα και πιο εξειδικευμένες γνωστικές περιοχές. Τα μαθήματα του τμήματoς διακρίνονται σε μαθήματα: Γενικής Υποδομής (ΓΥ), Ειδικής Υποδομής (ΕΥ), Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ). Ειδικότερα, η συνεισφορά και ο ρόλος της καθεμιάς από τις παραπάνω κατηγορίες έχει ως εξής:

   
  Μαθήματα Γενικής Υποδομής : Τα μαθήματα της κατηγορίας αυτής διδάσκονται κυρίως κατά τη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων και έχουν σαν στόχο την εξοικείωση του σπουδαστή με τις θεμελιώδεις έννοιες οικονομίας, management, marketing, και λογιστικής, δίνοντας του παράλληλα δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και ποσοτικών μεθόδων. 
   
  Μαθήματα Ειδικής Υποδομής : Πρόκειται για μαθήματα που διδάσκονται κυρίως στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο και παρέχουν τις προαπαιτούμενες ειδικές γνώσεις για το κύριο γνωστικό αντικείμενο του τμήματος, δηλαδή την Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών και το Marketing
   
  Μαθήματα Ειδικότητας : Η κατηγορία αυτή των μαθημάτων διδάσκεται στα τελευταία τρία εξάμηνα και αποβλέπει στην παροχή εξειδικευμένων  εφαρμοσμένων γνώσεων και δεξιοτήτων για την εφαρμoγή σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων στη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου Τομέα 
   
  zoi amazon
   
   
  Πολλοί φοιτητές μας επιλέγουν να πραγματοποιήσουν ένα κομμάτι των σπουδών τους στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus είτε παρακολουθώντας και κατοχυρώνοντας τα αντίστοιχα μαθήματα σε συνεργαζόμενα ιδρύματα του εξωτερικού, είτε κάνοντας πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις του Εξωτερικού, αποκομίζοντας πολύτιμες ακαδημαϊκές και εργασιακές εμπειρίες. 
   
   
  (Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το τμήμα Διεθνών Σχέσεων-Erasmus, ή με τον επιστημονικό  υπεύθυνο του Τμήματος  για το πρόγραμμα Erasmus, κ. Αντωνιάδη)
   
   
   
   
  parousiaseis
   
  Συνολικά οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς σε 42 μαθήματα, να υπερασπιστούν επιτυχώς την πτυχιακή τους εργασία, και να αξιολογηθούν θετικά στην πρακτική τους άσκηση. Τα παραπάνω αντιστοιχούν στην συγκέντρωση 240 ECTS εκ των οποίων 210 προκύπτουν από την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση των 42 μαθημάτων, 20 από την πτυχιακή εργασία και 10 από την πρακτική άσκηση.
   
   
   
  Περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στο Τμήμα μας σε προπτυχιακό επίπεδο θα βρείτε στον Ενημερωτικό οδηγό σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. 
   

   

ΣπουδάΖΩ στη Δυτική Μακεδονία


Διαδραστικός ΔΜ

 

eudoxus

 

home link paso

 

Στοιχεία Επικοινωνίας


Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Κοζάνη

Κοίλα Κοζάνης, Κοζάνη 50100
 
 
τηλ. +30 24610 68221
fax. +30 24610 33521
email: sec-dioik@teiwm.gr

Γραμματεία Τμήματος

Αναστασία Λιόφα

Νίκος Κουκουλέτας 


 

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας 

Αλεξία Αντωνιάδου